Secretariat

SECRETARIAT DECANAT

Tel: 0336130200
Email: secretariatlt[at]ugal.ro

Secretar şef: Cornelia DUMBRAVĂ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Dana PAVEL

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Adriana PATRICHE

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Comisii de specialitate

Comisii de specialitate ale Consiliului profesoral

Comisia didactică și de calitate
Prof. univ. dr. Ioana Mohor-Ivan, președinte
Prof. univ. dr. Alina Ganea
Conf. univ. dr. Oana Cenac
Conf. univ. dr. Isabela Merilă 
Lect. univ. dr. Daniela Bogdan
Studenți:  Moisă Ana și Malai Elena
 
Comisia de cercetare științifică
Prof. univ. dr. Simona Antofi, președinte
Prof. univ. dr. Gabriela Scripnic
       Prof. univ. dr. Gabriela Dima     
Conf. univ. dr. Mirela Drăgoi
Lect. univ. dr. Antoanela Mardar
 
 
Comisia pentru baza materială, buget, finanțe
Lect. univ. dr. Daniela Bogdan, președinte
       Prof. univ. dr. Simona Antofi
Prof. univ. dr. Ioana Mohor Ivan
Lect. univ. dr. Costandache Elena
Student: Dudu Bianca
 
 
Comisia pentru activitatea studenților și probleme sociale
Conf. univ. dr. Corina Dobrotă, președinte
Lect. univ. dr. Petrica Pațilea
Asist. univ. dr. Irina Rață
       Asist. univ. dr. Ana Maria Pâcleanu
Studenți: Moisă Ana și Malai Elena
 
 
Comisia de etică
Prof. univ. dr.Gabriela Scripnic, președinte
Prof. univ. dr. Simona Antofi
      Conf. univ. dr. Isabela Merilă 
       Student: Dudu Bianca

Organigrama

organigrama

Plan strategic

PLAN STRATEGIC DE DEZVOLTARE A FACULTĂŢII DE LITERE

ÎN PERIOADA 2016-2020

Cadru general

Acest plan strategic include, pe de o parte, strategii şi practici de dezvoltare în perspectivă a domeniilor gestionate de către Facultatea de Litere (Filologie, Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţele educaţiei) şi, pe de altă parte, politici de colaborare cu celelalte facultăţi ale Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi (în conformitate cu planul strategic al instituţiei) şi cu departamentele de profil ale altor universităţi din ţară şi străinătate (cu care avem parteneriate).

Scopul general al tuturor acestor strategii şi politici este acela de a menţine acreditarea programelor şi specializărilor facultăţii (actualmente în categoria B de ierarhizare/finanţare) şi de a orienta echipa managerială (formată din decan, prodecan şi directorii de departamente) asupra obiectivului imediat următor, acela al ierarhizării programelor de studii de licenţă şi masterat de la Litere în categoria A.

Introducere

În contextul actual, în care învăţământul românesc se adaptează din mers atât cadrului european în interiorul căruia funcţionează, cât şi numeroaselor măsuri întreprinse pe plan naţional în vederea restructurării sistemului (care, din nefericire, se suprapun pe condiţiile economice precare şi pe scăderea drastică a populaţiei şcolare), facultăţilor le revine sarcina de a-şi evalua propriul potenţial, de a-şi identifica obiectivele şi de a-şi operaţionaliza strategiile în aşa fel încât să reziste pe piaţa concurenţială a serviciilor de educaţie şi să contribuie semnificativ la cercetarea în domeniu.

Planul strategic al Facultăţii de Litere este coerent cu obiectivele strategice formulate de către conducerea universităţii referitor la actul de management orientat înspre revitalizarea misiunii educaţionale, reconsiderarea modalităţii de asigurare a calităţii procesului de învăţământ, diversificarea ofertei serviciilor de formare profesională, reformarea curiculară, eficientizarea structurilor academice şi administrative, iniţierea de noi programe, consolidarea bazei materiale ca suport didactic, satisfacerea la un nivel superior a exigenţelor studenţilor noştri.

În acest sens, Facultatea de Litere dovedeşte întrunirea condiţiile esenţiale de realizare a acestor obiective şi că va putea sprijini proiectele anunţate la nivel de universitate cu privire la creşterea numărului de programe cu predare în limbi străine, la cooperarea europeană pe acorduri de cercetare şi dezvoltare, la atragerea cât mai multor studenţi străini la Galaţi şi la activarea unui Centru de învăţare a limbii române pentru aceştia pe parcursul anul pregătitor. De altfel, cadrele didactice şi studenţii Facultăţii de Litere vor fi susţinuţi în activitatea de vizibilizare a propriei facultăţi, dar şi a Universităţii „Dunărea de Jos”, prin:

 • realizarea unui site web profesionist, comprehensiv, interactiv, care să permită dialogul la nivel local, naţional şi internaţional;
 • producerea unui pliant publicitar care să prezinte formele şi conţinuturile învăţământului filologic gălăţean;
 • organizarea de cursuri interdisciplinare cu studenţii înscrişi la doctorat;
 • încheierea de contracte de colaborare cu colectivele altor facultăţi pentru învăţarea de către aceştia a limbilor străine;
 • iniţierea de tutoriate menite să îi instruiască pe cei care doresc să obţină un atestat de cunoaştere a unei limbi străine;
 • propunerea de teme de licenţă, disertaţie şi doctorat care să presupună parteneriate cu studenţii de la alte specializări ale universităţii;
 • organizarea unor stagii de practică pentru masteranzii specializaţi în traducere şi interpretariat chiar în interiorul universităţii, la diferitele conferinţe internaţionale care urmează să aibă loc;
 • iniţierea de cursuri de cultură şi civilizaţie română destinate străinilor care studiază sau predau la Galaţi;
 • angajarea specialiştilor în comunicare şi tehnici de producţie mass media în promovarea instituţiei;
 • utilizarea studioului TV dotat din fondurile specializării Jurnalism pentru comunicarea cu şi pentru studenţii din campusurile universităţii;
 • colaborarea cu prorectoratul pe probleme internaţionale.

 

1. Obiective strategice şi operaţionale

1.1. Obiective educaţionale

Misiunea principală a Facultăţii de Litere rămâne aceea de a alinia programele de studii pe care le derulează la orientările actuale, compatibilizându-le cu cele similare din centre universitare ale spaţiului european, dar exploatând resursele valoroase existente la nivel naţional. Acreditate în momentul acesta sunt următoarele:

1.1.1.  Programe de studii universitare de licenţă

Domeniul FILOLOGIE

 • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura franceză
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura română – Limba şi literatura franceză

Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

 • Jurnalism

Domeniul ŞTIINŢELE EDUCAŢIEI

 • Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar

Începând cu anul universitar 2013-2014, la programele de studii universitare de licenţă din domeniul Filologie se vor adăuga alte trei, care fac parte din tradiţia Facultăţii de Litere şi pentru care a fost obţinută autorizarea provizorie de funcţionare:

 • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura engleză
 • Limba şi literatura engleză – Limba şi literatura română
 • Limba şi literatura franceză – Limba şi literatura română

Prin înfiinţarea şi autorizarea acestor specializări, ale căror planuri de învăţământ nu presupun decât modificări de formă, se pot organiza cursuri comune cu specializările pereche, iar cadrele didactice implicate în aceste programe vor fi aceleaşi în ambele cazuri. În acest fel, începând cu 2013, li se oferă candidaţilor la admitere şansa de a opta pentru combinaţia dorită, fără a mai fi obligaţi ca până acum să renunţe la posibilitatea de a studia în Galaţi şi să se îndrepte spre alte centre universitare. Dacă numărul înscrişilor la specializările amintite nu va permite alcătuirea unor grupe de sine stătătoare, ei vor putea frecventa totuşi cursurile Facultăţii de Litere împreună cu cei de la specializările acreditate, cu singura menţiune că li se vor elibera diplome de absolvire cu limbile şi literaturile studiate în ordinea dorinţei exprimate.

Ne propunem, de asemenea, pentru perioada 2012-2016, diversificarea ofertei educaţionale, atât la programele de liceţă la zi şi la învăţământul la distanţă, acolo unde în prezent nu şcolarizăm decât la specializarea Limba şi literatura română – Limba şi literatura engleză, şi la monospecializarea Limba şi literatura română – în lichidare.

Totodată, Facultatea de Litere îşi propune re-autorizarea unei specializare atractive (Limbi moderne aplicate), care a funcţionat în facultatea noastră.

În privinţa programele din domeniile Ştiinţe ale comunicării şi Ştiinţele educaţiei, obiectivul este acela de a le susţine pentru a obţine acreditarea cu grad de încredere ridicată (în cazul Jurnalismului) şi pentru a respecta toate criteriile de evaluare (în cazul Pedagogiei învăţământului primar şi preşcolar).

1.1.2. Programe de studii universitare de masterat

Domeniul FILOLOGIE

 • Traducere şi interpretariat (cu predare în limba engleză)
 • Discurs specializat. Terminologii. Traduceri (cu predare în limba franceză)
 • Teoria şi practica textului (cu predare în limba română)
 • Literatură, film şi reprezentări culturale (cu predare în limba engleză)

Domeniul ŞTIINŢE ALE COMUNICĂRII

 • Comunicare şi tehnici de producţie mass-media

Primele trei dintre programele de studii universitare de masterat (care vor fi curând supuse şi ele reevaluării) funcţionează de mulţi ani, având astfel avantajul de a fi deja cunoscute şi apreciate de către studenţi. Celelalte trei sunt la început de drum şi au nevoie de sprijin şi efort în a li se conferi vizibilitate. Ele vor fi rulate numai după ce s-a evaluat şansa lor la o participare onorantă în admiterile organizate în anii imediat următori.

1.1.3. Programe de studii universitare de doctorat

Domeniul FILOLOGIE

 • Limba engleză şi traductologie
 • Literatura engleză şi americană
 • Literatură română

În momentul de faţă, Facultatea de Litere are cinci conducători de doctorate şi câteva zeci de doctoranzi, dintre care mulţi au obţinut burse POS DRU. Până în august 2012, Şcoala Doctorală a facultăţii a funcţionat ca o structură de sine stătătoare în cadrul IOSUD Galaţi. Începând din luna septembrie 2012, colectivul de cadre didactice care au dreptul de a conduce doctorate fac parte din Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste, al cărei director este prof. univ. dr Elena Croitoru.

Cum nu toate domeniile/specializările sunt reprezentate la nivelul Şcolii Doctorale, avem în vedere sprijinirea colegilor care se specializează în limba franceză, literatura franceză şi limba română să aibă ca obiectiv pe termen scurt sau lung obţinerea punctajului necesar abilitării ca profesor, conferenţiar sau lector universitar conducător de doctorate.

1.1.1.4 . Alte activităţi

Pe lângă activităţile care se desfăşoară în cadrul modulului de predare a limbii române pentru studenţii străini aflaţi în anul pregătitor (pentru care s-a demarat procedura de acreditare), ne propunem înfiinţarea unui Centru de Limbi Moderne acreditat, care să se ocupe de organizarea tutoriatelor şi examenelor de obţinere a atestatelor de limbi moderne necesare celor care se înscriu în programe de doctorat, care au programate interviuri de angajare la firme străine, care doresc să plece în străinătate în scopuri profesionale etc.

 

2. Dezvoltarea componentei didactice

În semestrul I al anului universitar 2012-2013, situaţia personalului didactic titular al Facultăţii de Litere este următoarea:

Departamentul de engleză (22):

 • Profesori: 3
 • Conferenţiari: 9
 • Lectori: 7
 • Asistenţi: 3

Departamentul de franceză (16):

 • Profesori: 2
 • Conferenţiari: 7
 • Lectori: 1
 • Asistenţi: 6

Departamentul de română (16):

 • Profesori: 3
 • Conferenţiari: 3
 • Lectori: 8
 • Asistenţi: 3

Sunt în concurs 2 posturi de conferenţiar (Română) şi un post de lector (Franceză), deci în anul universitar următor structura va fi mai bine reprezentată la nivelurile superioare.

În perspectivă, este posibilă, de exemplu, trecerea de pe postul de conferenţiar pe cel de profesor a unui număr de 2 cadre didactice (Engleză), de pe postul de lector pe cel de conferenţiar a unui număr de 2 cadre didactice (Română) şi de pe postul de asistent pe cel de lector a unui număr de 2 cadre didactice (Franceză).

Dacă situaţia şcolarizării şi cea financiară a facultăţii o vor permite, vom lua în considerare şi scoaterea la concurs a unor posturi de asistent în anul 2014 sau 2015.

Întocmirea statelor de funcţiuni se va face în mod centralizat, după stabilirea formaţiilor de studii împreună cu directorii de departamente, în funcţie de bugetul facultăţii şi de numărul de ore de predare permis de către legislaţie.

 

3. Reconsiderarea misiunii de cercetare

Cercetarea ştiinţifică a Facultăţii de Litere, ierarhizată în categoria B, se desfăşoară în cadrul celor trei centre acreditate CNCSIS, care editează reviste periodice cu lucrările ştiinţifice susţinute la conferinţele internaţionale organizate la Universitatea “Dunărea de Jos”, şi care sunt implicate în proiecte/programe/granturi de tip FP, CEEX, POSDRU şi altele.

Tot referitor la aceste structuri, în momentul în care se vor decide şi publica normele de acreditare a centrelor de cercetare, va trebui demarată procedura de înscriere a acestora în reţeaua naţională de centre de excelenţă. Dosarele întocmite în acest scop au fost deja alcătuite, însă procesul a fost sistat datorită modificărilor care urmează să fie făcute.

Publicaţiile didactice şi ştiinţifice sunt numeroase, însă se are în vedere concentrarea eforturilor viitoare în direcţia îndeplinirii criteriilor şi indicatorilor de evaluare/abilitare conform legislaţiei în vigoare, pentru atingerea standardelor de excelenţă presupuse de ierarhizarea în categoria A, spre care tindem (vezi: Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011; Ordinul 4692/2011 privind aprobarea standardelor minimale necesare şi obligatorii pentru conferirea titlurilor didactice din învăţământul superior, a gradelor profesionale de cercetare-dezvoltare şi a atestatului de abilitare, pentru domeniile ştiinţifice aferente panelului pe domenii fundamentale P5 – Arte şi ştiinţe umaniste din cadrul Consiliului Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare; H. G. nr. 789/2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare în scopul clasificării universităţilor şi ierarhizării programelor de studii; Ghidul universităţilor pentru exerciţiul naţional de evaluare a cercetării ştiinţifice – 2011).

De asemenea, se urmăreşte antrenarea cadrelor didactice ale facultăţii în accesarea altor proiecte de cercetare naţionale şi internaţionale, mai ales că există deja parteneriate cu universităţi din Marea Britanie, Franţa, Spania, Italia, Grecia, Turcia, Macedonia, Cipru, Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Rusia, Republica Moldova etc)

 

4. Organizarea activităţii studenţilor

Cu privire la activitatea studenţilor, avem în vedere crearea unei echipe de promovare a Facultăţii de Litere prin: întocmirea unui pliant publicitar detaliat (care să fie distribuit cu ocazia inspecţiilor de grad, a vizitelor în licee, în perioada înscrierilor); utilizarea mijloacelor mass-media pentru informarea publicului larg; întâlniri cu elevii din liceele gălăţene şi din judeţele limitrofe; organizarea unei „zile a porţilor deschise” şi a unor cursuri de pregătire în vederea susţinerii probei orale de admitere în învăţământul superior la specializările din oferta educaţională a facultăţii.

În vederea integrării studenţilor anului I, dar şi a derulării procesului de învăţământ în condiţii optime, sunt organizate activităţi de tutoriat şi îndrumare a studenţilor.

În legătură cu aspectele curente şi de perspectivă ale vieţii studenţeşti (altele decât cele menţionate în legătură cu managementul activităţii didactice şi de cercetare), menţionăm următoarele acţiuni:

 • consultarea reprezentanţilor studenţilor în eventuala reorganizare a planurilor de învăţământ, pentru a găsi cele mai bune soluţii de construire modulară a acestora, cu posibilitatea de a se opta pentru o direcţie sau alta pe parcursul anilor de studiu;
 • aplicarea de chestionare prin care să li se dea cât mai multor studenţi posibilitatea de a contribui efectiv la organizarea activităţilor în care sunt implicaţi;
 • solicitarea de date referitoare la plasamentul absolvenţilor de la Litere pentru găsirea de noi oportunităţi de colaborare cu piaţa muncii (de la Inspectorate Şcolare şi alte instituţii în care lucrează foşti studenţi);
 • încheierea de contracte de practică şi parteneriate cu Inspectorate Şcolare şi firme din zona de sud-est a României în vederea specializării aplicate şi a creşterii şanselor de angajare la absolvire;
 • demararea procedurilor de identificare a unui program de burse private pentru cei mai buni studenţi ai facultăţii (care, la absolvire, să lucreze în companiile cu care semnează contractele, din domenii ca: turism, cultură, traduceri, interpretariat, radio, televiziune, presă scrisă);
 • găsirea de soluţii concrete pentru sprijinirea studenţilor care provin din categorii defavorizate şi au rezultate bune la învăţătură;
 • urmărirea îndeaproape a situaţiei celor cazaţi în căminele universităţii şi rezolvarea problemelor care apar prin solicitări prompte formulate conducerii universităţii;
 • angajarea unui număr mai mare de studenţi în schimburile interuniversitare şi programele de tip Erasmus;
 • premierea rezultatelor cercetării de valoare.

 

5. Dotare / baza materială

Din februarie 2012, Facultatea de Litere s-a mutat într-un sediu nou, pe Str. Domnească nr. 111, Corp AS – Campusul Ştiinţei. Dat fiind că s-au rezolvat astfel problemele care ţineau de consolidarea şi salubrizarea spaţiilor de învăţământ, obiectivele pe care facultatea de Litere ,si le propune în viitor sunt:

 

 • dotarea bibliotecii Facultăţii de Litere cu echipamente multimedia
 • achiziţionarea de echipament de traducere şi interpretariat şi transformarea a două săli de curs (AS111 şi AS211) în săli care să fie destinate şi activităţilor practice, şi organizării de conferinţe internaţionale;
 • achiziţionarea de echipament pentru subtitrarea profesionistă de film;
 • achiziţionarea de programe soft anti-piratare, anti-plagiat;
 • dotarea sediilor departamentelor cu mobilier adecvat;
 • obţinerea unui sediu pentru echipa editorială care se va ocupa de publicarea rezultatelor cercetării la nivel de facultate;
 • înfiinţarea şi dotarea unui laborator multimedia la dispoziţia studenţilor.

 

6. Gestionarea resurselor financiare

Pentru dotările necesare desfăşurării în condiţii civilizate a activităţii didactice, vom solicita sprijinul conducerii universităţii, împreună cu care să identificăm resursele financiare care să permită achiziţionarea lor.

Din Raportul asupra stării universităţii reiese că situaţia financiară a Facultăţii de Litere este următoarea:

Categorii de venit

Sold final la 30.09.2011:

Venituri proprii:  +330580 RON

Alocaţii bugetare:  -511974 RON

Fond dotări ID: +116292 RON

TOTAL   -65102

Deficitul înregistrat reprezintă un handicap în gestionarea resurselor financiare în anul 2012, dar urmărirea atentă a încasărilor şi a plăţilor (situaţii care vor fi solicitate periodic serviciilor de resort), consultarea cu ceilalţi membri din conducerea facultăţii şi transparenţa în luarea deciziilor şi în comunicarea stării de fapt vor produce efecte pe termen scurt şi vor remedia problemele cu care ne confruntăm acum.

Concluzie

Actul de management se conformează Art. 213 (9) din Legea 1/2011 şi Art. 54 din Carta Universităţii „Dunărea de Jos” din Galaţi.  Pe primul loc se află aspectul academic, însă nu este neglijat nici cel financiar (menit să susţină tot ceea ce înseamnă mediu universitar). Susţinem activitatea didactică de calitate, orientată înspre student, şi cercetarea multi-, inter- şi transdisciplinară, în parteneriat cu studenţii, care au potenţialul de a aduce Facultăţii de Litere credibilitate şi popularitate, dar şi de a-i permite să se dezvolte onorant în continuare.

 

 

Tab content 1
Tab content 2
Saturday the 6th - Joomla Templates. Custom text here